septembrie 19

BURSE ELEVI 2018-2019

BURSE ELEVI 2018-2019

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR

An şcolar 2018-2019

 

Diriginții propun acordarea burselor pentru elevi- cu respectarea legislației.

 

 1. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:
 2. a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS în anul şcolar 2017-2018;
 3. b) s-au calificat în loturile de pregatire internatională în anul şcolar 2017-2018

c)au obtinut locurile I, II sau III la etapele nationale ale competitiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico national, organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2017-2018

 Modalitatea de acordare: Bursele de performanţă se acordă în ordine descrescătoare, ţinând seama de următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat :

 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a), b) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi b);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele b) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul a),
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul b),
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul c),

În cadrul fiecărei grupe elevii sunt ierarhizaţi în funcţie de importanţa premiilor obţinute conform literei a) şi apoi literei c). Elevii de la litera b) sunt ordonaţi în raport cu media de calificare de la ultima probă de baraj susţinută.

Condiţie: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10 •

 1. BURSELE DE MERIT1%

– se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

 1. a) au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel putin 8,50 şi nota 10 la purtare in anul scolar 2017 – 2018 pentru clasele VI, VII, VIII, X, XI ŞI XII, iar pentru elevii din clasele a V-a şi a IX-a pe baza mediei din semestrul I al anului şcolar 2018 – 2019;

b)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS în anul şcolar 2017– 2018;

c)au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS în anul şcolar 2017 – 2018. Modalitatea de acordare Bursele de merit se acordă în următoarea ordine:

 • elevilor calificaţi la fazele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naţionale
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a), b) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi b);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele a) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la punctele b) şi c);
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul a);
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul b);
 • elevilor care îndeplinesc condiţiile de la punctul c).

NU BENEFICIAZĂ DE BANI DE LICEU

Criterii de departajare: În cadrul fiecărei grupe elevii sunt ierarhizaţi în funcţie de importanţa premiilor obţinute conform literei b) apoi literei c).

Dacă nu se realizează departajarea se ia în considerare litera a).

În cazul mediilor egale elevii sunt reordonaţi în funcţie de :

1.media aritmetică a mediilor obiectelor specifice profilului, după cum urmează:

– profil matematică – informatică: matematică, fizică, informatică

– profil ştiinţe ale naturii: matematica, chimie, biologie

– profil filologie: istorie, limba modernă 1, limba modernă 2

– profil ştiinţe sociale: istorie, geografie, disciplina ştiinţe socio-umane

 1. media la disciplina limba şi literatura română.

Notă: Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in situaţia şcolară a elevilor

Acte necesare:

– cerere

– copia actului de identitate a elevului

– adeverinţă de la şcoală cu media obţinută în anul şcolar 2017-2018

-acte doveditoare ale performanţelor obţinute la concursuri.

 

 

 

 III. BURSELE DE STUDIU  –1,5%

 se acordă elevilor cu situație materială precară, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a). au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare in anul şcolar 2017 – 2018 pentru clasele VI, VII, VIII, X, XI şi XII, iar pentru elevii din clasele a V-a şi a IX-a pe baza mediei din semestrul I al anului şcolar 2018 – 2019;

b)venit lunar net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului  cel mult egal cu salariul minim  pe economie ;

pentru sem.II an şcolar 2018- 2019, veniturile lunare nete din lunile noiembrie , decembrie 2018 si ianuarie 2019 .

 

 Modalitatea de acordare Bursele de studiu se acordă în ordinea crescătoare a venitului / membru de familie şi ordinea descrescătoare a mediei generale. În cazul în care există egalitate între elevi care au aceleaşi venituri şi aceeaşi medie generală, departajarea se face pe baza următoarelor criterii:

1.media aritmetică a mediilor obiectelor specifice profilului, după cum urmează:

– profil matematică – informatică : matematică, fizică, informatică

– profil ştiinţe ale naturii: matematica, chimie, biologie

– profil filologie: istorie, limba modernă 1, limba modernă 2

– profil ştiinţe sociale: istorie, geografie, disciplina ştiinţe socio-umane

 1. media la disciplina limba şi literatura română.

NU BENEFICIAZĂ DE BANI DE LICEU

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

Acte necesare:

Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:

– cerere

– copia actului de identitate a elevului

– copii xerox- certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului(iunie, iulie ,august 2018), inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;

– declaraţie pe propria răspundere(Primărie) pentru pesoanele majore care nu încasează venituri;

-anchetă socială;

– certificat fiscal de la administratia financiara ;

– adeverinţă de la şcoală cu media obţinută în anul şcolar 2017-2018.

 IV BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

a)orfani

        bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

Modalitatea de acordare:

Bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor de la punctul a)

Pentru elevii de la litera b) se vor acorda, în continuarea celor de la a), în ordinea descrescătoare a mediei generale din anul sau semestrul anterior;

Pentru departajare se vor aplica criteriile de departajare:

 1. media pe arii curriculare pe profiluri
 2. media la limba şi literatura română

Bursele de ajutor social se acordă la cerere.

Acte necesare:

 – orfani:

– cerere

– copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

– copie a certificatului de deces

– bolnavi:

– cerere

– copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

– certificatului medical eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie

Condiţii: promovabilitate 100%, nota 10 la purtare

b)elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

Acte necesare: – cerere;

– copia certificatului de naştere şi a actului de identitate al elevului; pentru elevii care au vârsta sub 14 ani şi nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate a unuia din părinţi pentru a face dovada localităţii de domiciliu;

 1. c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 2. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ;
 3. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

  Acte necesare:

– cerere

-componenţa familiei

– copia actului de identitate a elevului;

– copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii ( veniturile din perioada septembrie-decembrie 2017 si ianuarie – august 2018);

-declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele majore care nu lucrează şi nu sunt elevi sau studenţi(Primărie);

-adeverinţă de elev pentru cei care nu sunt elevi ai şcolii noastre sau adeverinţă de student

– act doveditor în original cu terenurile agricole deţinute;

– anchetă socială

– certificat fiscal de la administratia financiara ;

NU BENEFICIAZĂ DE BANI DE LICEU

 

Toate bursele sunt condiţionate de media 10 la purtare.

Dacă după aplicarea criteriilor de departajare pe fiecare fel de bursă, egalitatea între elevi se menţine, decizia finală de acordare a bursei aparţine Consiliului de Administraţie al unităţii.

CERERE BANI DE LICEU> cerere-bani-liceu-1

 

Termen de depunere a dosarelor  –  5 octombrie 2018

 

 

BURSA PROFESIONALA 2018-2019

HOTĂRÂRE Nr. 951/2017 din 28 decembrie 2017
privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează
învăţământul profesional

Aici – HG 951-28122017_bursa profesionala

 

 

ACTE NECESARE COMPLETĂRII DOSARULUI BANI DE LICEU

An școlar 2018-2019

Data limită de depunere la secretariat: 1.10.2018

1.Cerere,  conform modelului prevăzut; va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal si  va fi însotită de următoarele documente:

2.Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;

 1. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalti membri ai familiei( mama, tata, frați, surori ce figurează cu domiciliu la aceeași adresă);

4.Copie certificat de căsătorie/sentinta divort, unde este cazul;

5.Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revolutiei, bolnav de TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbtie gravă, insuficientă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;

6)Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei;

6.1) Adeverință de  venit brut lunile iunie, iulie, august 2018;

6.2) Adeverinta ANAF BISTRITA-NASAUD, din care sa rezulte venituri realizate de membrii familiei( ambii părinți, frați majori) in anul 2018;

6.3 ) Venituri impozabile/adeverințe din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol sau animale (Primărie)

6.4) Adeverinta APIA , din care sa rezulte suprafata de teren, numar de animale si venituri  realizate de familie in anul 2018 (lunile iunie, iulie si august 2018)

6.4  ) Declaratie legalizata de  Notariat, in cazul in care, membri familiei nu au lucrat in lunile  iunie, iulie, august 2018  si nu au realizat venituri permanente;

6.5) Ancheta socială efectuata de Autoritatile locale (PRIMARIA) , pentru verificarea veridicitatii declaratiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei; ancheta sociala se desfasoara in conformitate cu procedura stabilita prin Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriare, si prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulteriare, aprobate de Hotararea Guvernului nr. 50/2011;

7) Adeverintă eliberată de către unitatea şcolară,  din care să rezulte media generală şi numărul de absente nemotivate,  din anul şcolar anterior (2017-2018) depunerii cererii, pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului national de protectie socială „Bani de liceu”.

8)Adeverinte eliberate de unitatile scolare sau universitare, pentru frații solicitantului, din care sa rezulte ca sunt  elevi sau studenti;

VENITUL BRUT PE MEMBRU DE FAMILIE ESTE DE MAXIM 500 LEI.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii (salariile, veniturile din activități independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaș, chiriile, dividentele, alocația de plasament, tichetele de masa și tichetele cadou), cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

SPRIJINUL FINANCIAR SE SISTEAZĂ PENTRU URMĂTOARELE SITUAȚII:

-Elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ:

– Elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de de 3-5 zile;

-Elevul a obținut sub nota 7 la purtare;

-Elevul nu mai frecventează cursurile unității de ânvățământ sau a fost exmatriculat.

 

 • Dirigintele semnează ,,conform cu originalul” pe fiecare act din dosar.

Dirigintele are ca sarcină, în cadrul comisiei:

 • de a primi dosarele;
 • de a verifica dacă dosarele conțin, în ordine, toate documentele cf. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ,,Bani de liceu”, cu modificările și completările în vigoare;
 • Pe parcursul ntregului an școlar, de a monitoriza, în evidențele stabilite de comisie, absențele nemotivate și sancțiunile elevilor beneficiari ai programului.

 

ORDIN ACORDARE AICI> https://lege5.ro/Gratuit/gq4tsobq/hotararea-nr-1488-2004-privind-aprobarea-criteriilor-si-a-cuantumului-sprijinului-financiar-ce-se-acorda-elevilor-in-cadrul-programului-national-de-protectie-sociala-bani-de-liceu

 

 

 

 

 

PROCEDURA ADMITERE PROFESIONAL 3 ani

Rezultate burse, bani de liceu, rechizite

Rezultate aici:  elevi burse

Burse aici: burse scolare

Metodologia de acordare a burselor profesionale aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/acces/HG%201062_2012_Bursa_profesionala.pdf

Bani de liceu aici: acte necesare bani de liceu 

Adresa MEN_Bani de liceu 2017-2018 aici: Adresa MEN_Bani de liceu 2017-2018

Acte necesare pentru dosarele de rechizite: ACTE NECESARE PENTRU DOSARELE rechizite


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted septembrie 19, 2018 by Florin Galbin in category Elevi