February 14

Prezentare, viziune, misiune, ținte

CONTACT

Liceul Teoretic “Radu Petrescu”
Calea Transilvaniei, 151
427230, Prundu Bîrgăului
Bistriţa-Năsăud, România
Telefon/fax: +40.(0)263.265329
E-mail: gsradupetrescu@yahoo.com
office@lrp.ro
http://www.lrp.ro
Satelit: https://goo.gl/maps/xMjhU          

 

 

DSC_8904

liceul radu p

 Dezvoltarea învăţământului de pe Valea Bîrgăului este legată de constituirea Regimentului II de Graniţă Năsăud. Conform decretului dat de împarăteasa Maria Teresa în 1774 şi 1776 se înfiinţează şcoli pe teritoriul Regimentului năsăudean.

În 1786 se înfiinţează şi şcoala de la Borgo Prund, ’’o şcoala trivială’’ cu predare în limba română şi unde se studiau trei obiecte : citirea, scrierea şi socotitul. (În 1836 s-a introdus învăţământul şi în limba germană, iar din 1871 şi în limba maghiară). Mai târziu ’’şcoala trivială’’ a fost numită ’’şcoală funcţională’’ pe baza unor statute ce reglementau folosirea fondului şcolar şi de stipendii. Ca organ de conducere al şcolii de la Prundu-Bîrgăului s-a înfiinţat în 1885 curatorul şcolii, care funcţionează până în 1896 când se transforma în senatul şcolar.

După 1851 când s-au desfiinţat Regimentele de Graniţă directorii înaintau rapoarte legate de activitatea şcolii. Printre învăţătorii ’’şcolii triviale’’ s-au numărat : Alexandru Ilieş, Ştefan Vrăsmaş, Grigore Ursa, Grigore Beşa, Simion Rus, Eliseu Dan, Ilarion Bozga.

După Marea Unire din 1918 s-a trecut din nou la învăţământ în limba română situatie care a durat până la Dictatul de la Viena, când s-a revenit la învăţământul în limba română.

În anul 1956-1957 se înfiinţează la Prund Liceul de Cultură Generală cu secţia umană curs seral, iar începând cu anul şcolar 1961-1962 cursuri liceale de zi, profil uman si real.

Liceul a trecut prin diverse etape : Şcoala Medie Mixtă, Liceul Teoretic, Liceul Industrial, iar după 1989 din nou Liceul Teoretic cu profilele : filologie, matematică-informatică, biologie-chimie, economic, durata studiilor fiind de 4 ani. Din anul 1992 liceul a primit numele scriitorului Radu Petrescu, care şi-a început scurta carieră didactică în Transilvania, la solicitarea sa, pentru a se putea bucura de liniştea propice lecturilor, meditaţiei şi scrisului. A debutat ca profesor de limba si literatura română la Pietriş (1951-1952) iar din 1952 până în 1954 a fost profesor la Şcoala Elementară de 7 clase din Prundu Bîrgăului. Ca scriitor s-a remarcat prin volumele : „Matei Iliescu”, “Ocheanul întors”, “A treia dimensiune”.Volumul Ocheanul întors este închinat aproape în totalitate celor doi ani petrecuţi la Prundu Bîrgăului, fiind cel mai frumos omagiu pe care un scriitor îl dedică acestei localităţi. Radu Petrescu a făcut prin harul său de scriitor, ca localitatea noastră şi întreaga vale a Bîrgăului să intre în marea literatură a ţării.

Şcoala de Arte şi Meserii îşi regăseşte rădăcinile în perioada interbelică. La 1 octombrie 1923 a fost înfiinţată la Prundu-Bîrgăului Şcoala Inferioara de Arte şi Meserii, cu trei secţii : fierărie, rotărie, tâmplărie. Mai târziu a apărut şi secţia de lăcătuşerie. Durata de studii era de cinci ani după care, elevul ajuns calfă primea o diplomă pe baza căreia putea trece la şcoli tehnice superioare.

Din anul 1929 s-a înfiinţat şi o secţie de sculptură care executa rame, păretare, cuiere, strane de biserică, mobilă. În anul 1936 Ministerul Instrucţiunii transforma această şcoală în Gimnaziu industrial cu o durată de 4 ani, elevii având apoi dreptul să se înscrie în licee industriale. Şcoală de Arte şi Meserii reapare în Prundu Bîrgăului ca unitate şcolară de sine stătătoare din anul 1995. Din anul 2001 liceul devine Grup Şcolar „Radu Petrescu” iar începând cu anul 2012 şcoala primeşte numele de Liceul Teoretic “Radu Petrescu”.

 LICEUL TEORETIC „RADU PETRESCU”, REPERE ORGANIZAŢIONALE

Liceul  ”Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului este instituția care cuprinde aproximativ toate formele de învățământ începând cu cel pre-primar, primar, gimnazial, școală profesionala de 3 trei ani si terminând cu cel liceal. Este o instituție de învățământ cu personalitate juridică a cărui management este asigurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Unitatea este condusă de Consiliul de Administrație, un director și un director adjunct. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin conducere unității de învățământ se consultă după caz cu toate organismele interesate: Consiliul profesoral, Organizația  Sindicală, Consiliul Reprezentanților Părinților sau Asociația Părinților, Consiliul Școlar al Elevilor, autoritățile administrației publice locale precum si reprezentanții agenților economici implicați în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

Unitatea școlarizează elevii de pe întreaga Vale a Bîrgăului, fiind singurul liceu din zonă care are în componența structura Școala Generală de la Susenii Bîrgăului, aplică politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice și ale  ISJB-N.

VIZIUNEA

„O şcoală românească, într-un spaţiu european – pentru viitorul tău!”

MISIUNEA

    Liceul Teoretic „Radu Petrescu” satisface cererea de educaţie şi de instruire profesională în domeniile matematică-informatică, filologie, ştiinţe ale naturii, servicii (economic), tehnologic (mecanic).

     În cadrul actului educaţional se asigură consiliere şi orientare profesională pentru elevii Văii Bîrgăului, consiliere şi suport educaţional pentru părinţii acestora.

    Ne-am propus să fim o şcoală bună, în care elevii obţin rezultatele scontate, atît din punct de vedere curricular, cât şi al împlinirii profesionale, inclusiv plăcerea de a învăţa şi de a veni la şcoală.

ŢINTE STRATEGICE

  1. Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;
  2. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor cu asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;
  3. Optimizarea procesului didactic din Liceul „Radu Petrescu” prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării, creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean.
  4. Stimularea performanţei şi excelenţei. Dezvoltarea spiritului competitiv şi de cetăţenie activă, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;
  5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene, promovarea tradițiilor locale și dezvoltarea abilităților si competențelor antreprenoriale in scopul integrării viitorilor absolvenți pe piața muncii la nivel local, județean și național.